Algemene Gegevens:

Op 3-3-2020 is de “stichting Hart van GOD” opgericht. Om aan de activiteiten van de stichting bekendheid te geven is een website opgezet onder de naam; www.hartvangod.nl Onze financiële administratie staat op; www.hartvangod.nl. De stichting is te bereiken via o.a. email; info@hartvangod.nl en is ingeschreven bij “De Kamer van Koophandel” onder nummer 77522834, RSIN nummer 861034041. De bankrekening is bij de regio bank 

Doelstelling van de stichting Hart van GOD.

- De verspreiding van de boodschap van Jezus Christus, zoals tot ons gekomen door de     bijbel, waarin de stichting haar grondslag vindt;

- Organiseren van activiteiten om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de boodschap    van Jezus Christus; 

- Door middel van praktisch onderwijs zoveel mogelijk mensen hun nieuwe identiteit in       Jezus Christus te laten vinden;

- Het voorzien van geestelijke en lichamelijke noden;

- Zorgdragen voor degene die het wat minder hebben;

- Er is geen winstoogmerk en individueel belang;

- Zendingsreizen om ook zo in andere landen de boodschap van Jezus Christus te delen     en te voorzien in geestelijke en lichamelijke noden. (De kosten voor de zendingsreizen,     hotels en eten tijdens deze reizen zal door de zendelingen zelf gedoneerd worden);

- Versterken van de onderlinge band, openheid en dienstbaarheid.

- Daklozen en thuislozen in Amsterdam en Den Haag voorzien in geestelijke en                    lichamelijke noden door middel van het evangelie van Jezus en eten, drinken en kleding.   De manier waarop wij deze doelstellingen realiseren

- Het organiseren van bijeenkomsten onder de naam Hart van GOD. Tijdens dit        samenkomen staat het vernieuwende werk van Jezus Christus centraal.

- Gezinnen, ouders, kinderen, eenzamen en alleenstaanden een geestelijk thuis te bieden.   Deze mensen zullen we uitnodigen om een maaltijd te komen eten;

- Geestelijke voeding te verzorgen door het uitnodigen, tijdens de samenkomsten, van      geest vervulde sprekers.

- Eten koken voor de daklozen om zo 2 keer per week de daklozen in Amsterdam en Den     Haag te bezoeken met eten en de boodschap van Jezus Christus.

- Mensen toerusten om dienstbaar te zijn naar elkaar.

- Bijeenbrengen van geldelijke middelen om de uitgangspunten te realiseren.

Het bestuur Per 3-3-2020 bestaat het bestuur uit 3 bestuurders, te weten;

- Voorzitter; Bianca Vlasman/Neyndorff                                                                                       - Secretaris; Jannetje van Hartskamp                                                                                           - Penningmeester; Bertus Vlasman                  

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting heeft geen betaald personeel.

Boekjaar, jaarstukken, de administratieve verplichtingen van de stichting:

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Er wordt alleen een staat van baten en lasten opgemaakt. Door het ontbreken van activa/passiva (geen onroerend goed, en geen personeel in loondienst), is een aparte balans overbodig.

Speerpunten:

Evenementen door heel het land te bezoeken om de liefdesbrieven van GOD te verspreiden. We gaan 2x per week eten kokenvoor de daklozen, wat we nu ook al doen, maar willen daarbij ook in lichamelijke en geestelijke noden aan hulp voorzien. 1x in de week te koken voor de mensen die het wat minder hebben. We zullen deze maaltijd elke zaterdag aanbieden tijdens onze samenkomsten. Bezoek brengen aan gedetineerden in binnenland en buitenland, met als doelstelling om het evangelie te delen en te voorzien in geestelijke en lichamelijke noden. Gebeds en aanbiddingsavonden organiseren.

Deel deze pagina